Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Soseya Griha Pravesha:Mutta Saalidutaale….

|| ಸೊಸೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ||

ಮುತ್ತ ಸಾಲಿಡುತಾಲೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷುಮಿ | ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ |
ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ | ಮುತ್ತು ಉಳ್ಳವರ ಮಗಳು ಬರುತಾಳೆ | ನೋಡಿರ್ವೇಳೆಯನು ||೧||

ಹವಳ ಸಾಲಿಡುತಾಲೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷುಮಿ | ಬಂದಳೆ ಬಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ | ಬಂದಳೆ ||
ಹವಳ ಉಳ್ಳವರ ಮಗಳು ಬರುತಾಳೆ | ನೋಡಿರ್ವೇಳೆಯನು ||೨||

ಮುತ್ತು ಉಳ್ಳವರ್ಮಗಳೆ | ಮುತ್ತ ಸುರ್ಯಲೆ ಒಯ್ಯೆ | ಭಿತ್ತುತ್ತ ಬಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ |
ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ | ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕವೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ||೩||

ಹವಳ ಉಳ್ಳವರ್ಮಗಳೆ | ಹವಳ ಸುರ್ಯಲೆ ಒಯ್ಯೆ | ಹರಡುತ್ತ ಬಾರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ |
ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ | ಹವಳ ಮಾಣಿಕವೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ||೪||

ಊರು ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ | ಕೇರಿ ಕೋರೈಸಲಿ | ಊರಿದ ತೋರಣವೆ ಚಿಗುರಲಿ |
ಚುಗುರಲಿ ನಮ್ಮನೆಯ | ಸೊಸೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ತುಂಬುವಾಗ ||೫||

ಕೇರಿ ತುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ | ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯು ತುಂಬಿರಲಿ | ನೆಟ್ಟ ತೋರಣವೆ ಚಿಗುರಲಿ |
ಚಿಗುರಲಿ ನಮ್ಮನೆಯ | ಸೊಸೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ತುಂಬುವಾಗ ||೬||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Hostila Pooje: Gandha Akshate Tanni….

|| ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ ||

ಗಂಧ ಅಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಗಿಂಡಿಯಲುದುಕವ ತನ್ನಿ | ತೆಂಗಿನ ಕಾಯ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||ಪ||

ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ತನ್ನಿ | ಹೂಜಿಯಲುದುಕವ ತನ್ನಿ | ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿರೆನುತಾಲೆ | ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆಯನೆ ತೊಡಗಿದ ||೧||

ಪಟ್ಟೆ ಹೊಚ್ಚಡನೊದ್ದು | ಮುತ್ತಿನ ಬಾಶಿಗ ಮುಡಿದು | ಮಿತ್ರೆಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೨||

ಸಾಲಿನೂಚ್ಚಡ ಹೊದ್ದು | ನೀಲದ ಭಾಶಿಗ ಮುಡಿದು | ನಾರಿಯನು ತನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ |
ಬಲದಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು | ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೩||

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮೇಲೆ | ಇದ್ದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ | ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೪||

ಹೆಸರಿನ ಬೇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದವೆ ಮೂರಕ್ಷರ | ಹರಳಿನುಂಗುರವೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಹೊಳೆಯುತ್ತ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂಜೆ ತೊಡಗಿದ ||೫||

ಹೊಸ್ತಿಲನೆ ಪೂಜಿಸಿದ | ಹೊಸ್ತಿಲನು ಅರ್ಚಿಸಿದ | ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕಾಯ ಒಡೆಸಿದ |
ಒಡೆಸಿದ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದಾನೆ ||೬||

ಬಾಗಿಲನು ಪೂಜಿಸಿದ | ಬಾಗಿಲನು ಅರ್ಚಿಸಿದ | ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಾಯ ಒಡೆಸಿದ |
ಒಡೆಸಿದ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೭||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Beegara Swaaata : Banniri Banniri….

|| ಬೀಗರ ಸ್ವಾಗತ ||

ಬನ್ನಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ | ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ | ನಮ್ಮೀ ಗೃಹದೊಳಗೆ |
ಬೀಯಗರೆ | ನಮ್ಮೀ ಗೃಹದೊಳಗೆ ||ಪ||

ಬಂದಿಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲ | ಚಂದದ ಆಸನ |
ತಂದು ಹಾಸಿರುವೆವು | ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ||೧||

ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶವು | ರನ್ನಗಂಬಳಿಯು |
ಪನ್ನೀರುದುಕವು | ಇನ್ನು ಮೊದಲಾದವು ||೨||

ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ | ಪಟ್ಟೆಯ ಸೀರೆಯು |
ಹಚ್ಚಿರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ | ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ ||೩||

ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ | ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ |
ಇಕ್ಕಿರಿ ಹಾಲನು | ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕರಿಗೆ ||೪||

ಹಾಸು ಮಂಚವು ಇದೆ | ಲೇಸು ವಿಶ್ರಾಮಕೆ |
ಬೀಸಣಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ | ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಸು ಕಳೆವುದಕೆ ||೫||

ಕಾಡಿಗೆ ಅರಿಸಿನ | ನೀಡಿಯೆ ನಿಮಗೆ |
ಕೂಡಿಯೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ | ಮಾಡ್ವೆವು ಉಪಚಾರ ||೬||

ಬೇಸರ ಕಳೆವುದಕೆ | ರಾಶಿ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ |
ಆಮೋದ ಗೃಹವಾಸಿ | ಗಣಪನಿಗೊಂದಿಸಿ ||೭||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Dibbana Edirugondiddu : Patteyanudu Baare….

|| ದಿಬ್ಬಣ ಇದಿರುಗೊಂಡಿದ್ದು ||

ಪಟ್ಟೆಯನುಡುಬಾರೆ | ಪಟ್ಟೆಯನೊದಿ ಬಾರೆ | ಬಟ್ಟಲು ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಪಿಡಿ ಬಾರೆ |
ಪಿಡಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ | ಬಪ್ಪ ದಿಬ್ಬಣವ ಇದಿರ್ಗೊಂಬ ||೧||

ಸಾಲಿಯನುಡು ಬಾರೆ | ಸಾಲಿಯನೊದಿ ಬಾರೆ | ಸಾಲು ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ ಹಿಡಿ ಬಾರೆ |
ಹಿಡಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ | ಬಪ್ಪ ದಿಬ್ಬಣವ ಇದಿರ್ಗೊಂಬ ||೨||

ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಒಳವಿಕೆ | ಒಪ್ಪಿಟ್ಟ ಕಲಶವ | ಮಿತ್ರೆಯರು ಹೋಗಿ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ | ಬಪ್ಪ ದಿಬ್ಬಣವ ಇದಿರ್ಗೊಂಬ ||೩||

ಮಾಳಿಗೆ ಒಳವಿಗೆ | ಹೂಡಿಟ್ಟ ಕಲಶವ | ನಾರಿಯರು ಹೋಗಿ ತೆಗ ತನ್ನಿ |
ತೆಗ ತನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ | ಬರುವ ದಿಬ್ಬಣವ ಇದಿರ್ಗೊಂಬ ||೪||

ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ | ಅರಸಿಯರ್ವೀಳ್ಯವ ಕೊಳ್ಳಿ | ವರುಷಕೊಂದೆರಡು ಮದುವೆಯು |
ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು | ಹರಸಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಶವ ||೫||

ಕುಂಭ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ | ರಂಭೆರ್ವೀಳ್ಯವ ಕೊಳ್ಳಿ | ವರುಷಕೊಂದೆರಡು ಮದುವೆಯು |
ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು | ಬಂದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಶವ ||೬||

ಕಲಶಕೆ ಬಾಗುವಾಗ | ಅರಸಿಯರೇನು ಹರಸಿದಿ | ವರುಷಕೊಂದೆರಡು ಮದುವೆಯು |
ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು | ಹರಸಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಶವ ||೭||

ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ | ಪಟ್ಟೆಯ ನೆರಿಯವರು | ಬಟ್ಟು ಮುತ್ತಿನ ಕೊರಳವರು |
ಕೊರಳವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು | ಪಟ್ಟೆ ತೆರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಡಾರ ||೮||

ಭಾವ ನಿನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ | ಸಾಲಿಯ ನೆರಿಯವರು | ಸರದ ಮುತ್ತಿನ ಕೊರಳವರು |
ಕೊರಳವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು | ಶಾಲಿ ತೆರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಡಾರ ||೯||

ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿನ | ಎಂಟು ನೂರೆಸಳಿನ | ಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಸೊಬಗಿನ |
ಸೊಬಗಿನತ್ತಿಗೆಯರು | ನಿಂತಿದಿರುಗೊಂಡ ಕುವರನ ||೧೦||

ಜಾಜಿಯ ಹೂವಿನ ಆರು ನೂರೆಸಳಿನ | ರಾಯ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಸೊಬಗಿನ |
ಸೊಬಗಿನತ್ತೆಯರು | ಬಂದಿದಿರುಗೊಂಡ ಅಳಿಯನ ||೧೧||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Krishnana Baalyaleele:Banda Shree Hariyu….

|| ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆ ||

ಬಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು | ನಲಿಯುತ | ನಿಂದನಾ ದೊರೆಯು ||
ಬಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು | ನಿಂದನಾ ದೊರೆಯು |
ಚಂದದಿಂದೆದ್ದು ಯಶೋಧೆಯಿದ್ದೆಡೆಗೆ ||ಪ||

ಉದಯವಾದುದ ನೋಡಿ | ದಧಿಯ ಮಥಿಸುತಲಿರೆ |
ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನೆ ತೋರಿ ||
ದಧಿಯೊಳು ನವನೀತ ತುಳುಕಾಡುವುದ ಕಂಡು|
ಪದುಮನಾಭನು ಮೆಚ್ಚಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡುತ ||೧||

ಮಕ್ಕಳೊಳು ಆಡಿ ಮನೆಮನೆಯೊಳು ಪೋಗಿ |
ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲಣ ಕ್ಷೀರ ಚೆಲ್ಯಾಡಿ ||
ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ ತಾಯಿ ಮೊಗವ ವೀಕ್ಷಿಸುತಿರೆ |
ಗಕ್ಕನೆ ಸೆರಗ ಪಿಡಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು||೨||

ಮುಂಗುರುಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿನೆರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ |
ಹೊನ್ನ ಪದಕ ಸರ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೆ ||
ಹರಳಿನುಂಗುರವೆ ಬೆರಳ ಮುದ್ರಿಕೆಯೆ |
ಮುರಳಿಯ ಪಿಡಿದು ಸರಿಗಮ ನುಡಿಸುತ||೨||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Krishnana Baalya:Vasudeva Devakiya….

|| ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಬಸುರೊಳು ಜನಿಸಿದ |
ವಸುಧೆ ಪಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಚರಿತೆಯ |
ವಸುಧೆ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ |
ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ | ಹರುಷದಿ||೧||

ಗೋಕುಲವನು ಸೇರಿ | ಗೋಪಿಯ ಗೃಹದಿ |
ಅನೇಕ ಲೀಲೆಯ ತೋರುತ್ತಿರಲೊಂದು ದಿನವಂದು |
ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರುಲ್ಲಾಸದೊಳಿರುತಿರೆ |
ಬೇಕೆಂದೆ ಅಡಗಿದ ಗೃಹದೊಳಗೆ | ಹರಿ ತಾನು ||೨||

ಹೊತ್ತು ಬಹಳಾಯಿತು ಎತ್ತ ಪೋದೆಯೊ ಎಂದು |
ಅತ್ತಿತ್ತ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಳಂದು | ಮನನೊಂದು |
ಸುತ್ತಲು ಹುಡುಕುತ್ತ ಮನದೊಳು ಮಿಡುಕುತ್ತ |
ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ನಿಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೩||

ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾವಾಳ |
ಒಡನೆ ಇಡಿಸುವೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರ ನಿನಗೀಗ |
ಒಡನೆ ಕೌಸ್ತುಭವನು ಇಡಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸುವೆ |
ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೪||

ಆಡ ಪೋಗಿಯೆ ನೀನು ಕಾಡ ಕಿಚ್ಚನೆ ನುಂಗಿ |
ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮಿಂದು ದಣಿದೆಯೊ ಎನುತಾಲೆ |
ಕಾಡಿಗಂಜಿದರಿನ್ನು ನೋಡುವರ್ಯಾರಿಲ್ಲೆ |
ದೇವರ ದೇವ ನೀ ಬಾರೆಂದೆ ಕರೆದಾಳೆ ||೫||

ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗಜ್ಜೆ ಗಿಲುಕೆಂಬ ರಭಸದಿ |
ಬಂದು ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರುಷದಿ |
ಬಂದು ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಾಡ್ವ |
ಗೋವಿಂದನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೬||

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿ ಬಸವಳಿದೆಯೊ ನೀನು |
ಬಿಸಿಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸುವೆ ಎನುತಾಲೆ |
ಬಿಸಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನವ ಬಡಿಸುವೆ |
ಹಸುಳನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಒಳವಿಗೆ ||೭||

ಕುಸುಮಲೋಚನ ತಾನು ನಸುನಗೆಯಿಂದಲಿ |
ಬಿಸಿಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸೆಂದೆ ಹರುಷದಿ |
ಬಿಸಿಯ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನವ ಬಡಿಸೆಂದು |
ಹಸು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಒಳವಿಗೆ ಹರುಷದಿ ||೮||

ಬಂದ ಮಗನ ನೋಡಿ ಚಂದದಿ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ |
ಮುಂದಲೆಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ಇಡಿಸುತ್ತ |
ತಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಬಡಿಸಿಹ |
ನಂದದೊಳಿರುತಿರ್ದರ್ಭುವಿಯೊಳಗೆ ಚಿರಕಾಲ ||೯||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Gopiya Bhaagya:Gopiya Bhaagyavidu….

|| ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯ ||

ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು | ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಪರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ||ಪ||

ಹೆತ್ತವಳಿವನ ಎತ್ತಲು ಪಡೆಯದೆ | ಮತ್ತೆ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿರುತಿರಲು |
ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಗೋಪಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಿಸುವುದು | ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ||೧||

ಮಣ್ಣ ನುಂಗಿದನೆಂದು ಅಣ್ಣ ರಾಮನು ಪೇಳೆ |
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಗಿದೊಪ್ಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ತೆರೆಸಲು |
ತನ್ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ತೋರಿದ ಚಿನ್ಮಯನ ಸೇವಿಪುದು ||೨||

ಜನನಿ ಜನಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮನು ಮುನಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ವನಜನಾಭನ ಸೇವೆ ಗೈಯುವುದು |
ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಅನುದಿನ ಸೇವಿಪುದು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file