Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Krishnana Baalya:Vasudeva Devakiya….

|| ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯ ಬಸುರೊಳು ಜನಿಸಿದ |
ವಸುಧೆ ಪಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಚರಿತೆಯ |
ವಸುಧೆ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ |
ಕುಶಲದಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ ಜನರೆಲ್ಲ | ಹರುಷದಿ||೧||

ಗೋಕುಲವನು ಸೇರಿ | ಗೋಪಿಯ ಗೃಹದಿ |
ಅನೇಕ ಲೀಲೆಯ ತೋರುತ್ತಿರಲೊಂದು ದಿನವಂದು |
ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರುಲ್ಲಾಸದೊಳಿರುತಿರೆ |
ಬೇಕೆಂದೆ ಅಡಗಿದ ಗೃಹದೊಳಗೆ | ಹರಿ ತಾನು ||೨||

ಹೊತ್ತು ಬಹಳಾಯಿತು ಎತ್ತ ಪೋದೆಯೊ ಎಂದು |
ಅತ್ತಿತ್ತ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಳಂದು | ಮನನೊಂದು |
ಸುತ್ತಲು ಹುಡುಕುತ್ತ ಮನದೊಳು ಮಿಡುಕುತ್ತ |
ಹೊಸ್ತಿಲೊಳಗೆ ನಿಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೩||

ಉಡುಗೆ ಪೀತಾಂಬರ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾವಾಳ |
ಒಡನೆ ಇಡಿಸುವೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರ ನಿನಗೀಗ |
ಒಡನೆ ಕೌಸ್ತುಭವನು ಇಡಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸುವೆ |
ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೪||

ಆಡ ಪೋಗಿಯೆ ನೀನು ಕಾಡ ಕಿಚ್ಚನೆ ನುಂಗಿ |
ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಮಿಂದು ದಣಿದೆಯೊ ಎನುತಾಲೆ |
ಕಾಡಿಗಂಜಿದರಿನ್ನು ನೋಡುವರ್ಯಾರಿಲ್ಲೆ |
ದೇವರ ದೇವ ನೀ ಬಾರೆಂದೆ ಕರೆದಾಳೆ ||೫||

ಅಂದುಗೆ ಕಿರುಗಜ್ಜೆ ಗಿಲುಕೆಂಬ ರಭಸದಿ |
ಬಂದು ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರುಷದಿ |
ಬಂದು ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಾಡ್ವ |
ಗೋವಿಂದನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಕುವರನ ||೬||

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿ ಬಸವಳಿದೆಯೊ ನೀನು |
ಬಿಸಿಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸುವೆ ಎನುತಾಲೆ |
ಬಿಸಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನವ ಬಡಿಸುವೆ |
ಹಸುಳನೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಳೆ ಒಳವಿಗೆ ||೭||

ಕುಸುಮಲೋಚನ ತಾನು ನಸುನಗೆಯಿಂದಲಿ |
ಬಿಸಿಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸೆಂದೆ ಹರುಷದಿ |
ಬಿಸಿಯ ಹೋಳಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನವ ಬಡಿಸೆಂದು |
ಹಸು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಒಳವಿಗೆ ಹರುಷದಿ ||೮||

ಬಂದ ಮಗನ ನೋಡಿ ಚಂದದಿ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ |
ಮುಂದಲೆಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ಇಡಿಸುತ್ತ |
ತಂದು ಹೋಳಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಬಡಿಸಿಹ |
ನಂದದೊಳಿರುತಿರ್ದರ್ಭುವಿಯೊಳಗೆ ಚಿರಕಾಲ ||೯||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Gopiya Bhaagya:Gopiya Bhaagyavidu….

|| ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯ ||

ಗೋಪಿಯ ಭಾಗ್ಯವಿದು | ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಪರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ||ಪ||

ಹೆತ್ತವಳಿವನ ಎತ್ತಲು ಪಡೆಯದೆ | ಮತ್ತೆ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿರುತಿರಲು |
ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಗೋಪಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಿಸುವುದು | ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೋ ||೧||

ಮಣ್ಣ ನುಂಗಿದನೆಂದು ಅಣ್ಣ ರಾಮನು ಪೇಳೆ |
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಗಿದೊಪ್ಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ತೆರೆಸಲು |
ತನ್ನಮ್ಮ ಗೋಪಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ತೋರಿದ ಚಿನ್ಮಯನ ಸೇವಿಪುದು ||೨||

ಜನನಿ ಜನಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮನು ಮುನಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ವನಜನಾಭನ ಸೇವೆ ಗೈಯುವುದು |
ಚಿನುಮಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಅನುದಿನ ಸೇವಿಪುದು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Drushti Tegediddu:Enaayitu Rangage Neevu….

|| ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ||

ಏನಾಯಿತು ರಂಗಗೆ ನೀವ್ ನೋಡಿರಮ್ಮಾ | ಯಶೋದೆ|
ನಿಧಾನಿಸಿ ಎನಗೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿರಮ್ಮಾ | ಗೋಪಿ||ಪ||

ಹುಟ್ಟಿದಾರಭ್ಯ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚನಮ್ಮ |
ಅವ ಇಷ್ಟಾದರನ್ನವ ಉಣ್ಣನಮ್ಮ |
ತನ್ನ ತುಟುಕು ಮುಖವ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತನಮ್ಮಾ |
ಎಷ್ಟ ಪೇಳಿದರು ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಲೊಲ್ಲನಮ್ಮಮ್ಮಾ ||೧||

ಗಾಯ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿತಮ್ಮ |
ಅವನ ನೋವು ನೋಟದಿ ಅಗ್ದಿ ಬತ್ತಿತಮ್ಮಾ |
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನೆನಪಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತಮ್ಮಾ |
ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿ ಪೋದನಮ್ಮಮ್ಮಾ ||೨||

ಅತ್ಯಂತ ಮಾತನಾಡುವನಮ್ಮ |
ಪೋಗಿ ಸತ್ಯ ತೇಜಿಯ ಏರುವನಮ್ಮಾ |
ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದೋಷಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಮ್ಮಾ |
ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ದೇವ ಈತನಮ್ಮಮ್ಮಾ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Drushti Taagiddu:Rangageega Drushti Taagitu….

|| ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿದ್ದು ||

ರಂಗಗೀಗ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು |
ಮಂಗಳಾಂಗಿ ಗೋಪಿ ಬಾ ಬಾ ||ಪ||

ಅಂಗಳದೊಳಾಡುತಿರುವ ರಂಗ ಬಹಳ ಬಳಲಿದ||ಅ.ಪ||

ಅಕ್ಕ ಕೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೄಷ್ಣನು | ಕಕ್ಕಿ ಕಕ್ಕಿ ಬಳಲಿದ |
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವೆನುತ | ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಿಡುವೆಯಾ ||೧||

ಅಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣನು | ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಬಳಲಿದ |
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವೆನುತ | ಬಣ್ಣಿಸದೆ ಬಿಡುವೆಯಾ ||೨||

ದುಂಡು ಹರಡಿ ಇಟ್ಟ ಕರದಿ | ಚೆಂಡನಾಡಿ ಬಂದನೆ |
ದಿಂಡೆಯರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ | ರಂಗ ಬಹಳ ಬಳಲಿದ ||೩||

ಒಡನೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ | ಮಡುವ ಧುಮುಕಿ ನಿಂದನೆ |
ಪುರದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ | ಹರಿಯು ಬಹಳ ಬಳಲಿದ ||೪||

ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಿರುವ ಜನರು | ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಲಿರಲು |
ದಿಟ್ಟಿಸುವರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ | ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲ ಬಳಲಿದ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Aasheervaada:Hattu Saaviravaagu….

|| ಆಶೀರ್ವಾದ ||

ಹತ್ತು ಸಾವಿರವಾಗು | ಕಿತ್ತಳೆ ವನವಾಗು | ಬಪ್ಪವರಿಗೆ ತವರ ಮನೆಯಾಗು |
ಮನೆಯಾಗು ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರು ನಡೆಯಲಿ ||೧||

ಆರು ಸಾವಿರವಾಗು | ಬಾಳೆಯ ವನವಾಗು | ಬರುವವರಿಗೆ ತವರ ಮನೆಯಾಗು |
ಮನೆಯಾಗು ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹಿರಿಯವರ ಹೆಸರು ನಡೆಯಲಿ ||೨||

ಅಕ್ಕ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ | ಮತ್ತೆ ನಾ ಹರಸಿದ | ಗೊತ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯದರಸಾವು |
ಅರಸಾಗು ಬಡವರ | ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿನಗಾವು ||೩||

ತಾಯಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಹೀಗೆ ತಾ ಹರಸಿದ | ಗೋವೆಯ ರಾಜ್ಯದರಸಾವು |
ಅರಸಾಗು ಬಡವರ | ರಕ್ಷಿಸಿ ನೀನು ಸುಖ ಬಾಳು ||೪||

ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲೆಂದು | ಸಂಪಿಗೆಯನಿಡಿಸಿದ | ತಂಪಿಗೆ ಎರೆದ ನೊರೆಹಾಲು |
ನೊರೆ ಹಾಲೆನ್ನಮ್ಮನ | ಸಂಪತ್ತಿನರಗಿಣಿಯೆ ಸುಖ ಬಾಳು ||೫||

ಬಳಗ ಹೆಚ್ಚಲೆಂದು | ಬದನೆಯ ನೆಡಿಸಿದ | ಧೇನುವಿಗೆರೆದ ನೊರೆಹಾಲು |
ನೊರೆಹಾಲೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಳಗದರಗಿಣಿಯೆ ಸುಖಬಾಳು ||೬||

ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಒಳವಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಸಿ ಹುಟ್ಟಿ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೇರು ಇಳಿದಂತೆ |
ಇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹಿರಿಯವರ ಹೆಸರು ನಡೆಯಲಿ ||೭||

ಮಾಳಿಗೆ ಒಳವಿಗೆ ಬಾಳೆಯ ಸಸಿ ಹುಟ್ಟಿ | ಗೋವಿಗೆ ಬೇರು ಇಳಿದಂತೆ |
ಇಳಿದಂತೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ | ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರು ನಡೆಯಲಿ ||೮||

ಅಡ್ಡಮುಡಿ ತಂಗವ್ವ | ಬಗ್ಗಿದಳೆ ಚರಣಕ್ಕೆ | ಚಿತ್ತದ್ವಲ್ಲಭನ ಅಗಲದೆ |
ಅಗಲದೆ ಇರು ಎಂದು ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಸಾವಿರವ ಹರಸಿದ ||೯||

ಸಣ್ಣಮುಡಿ ತಂಗವ್ವ | ಬಾಗಿದಳೆ ಚರಣಕ್ಕೆ | ಪ್ರಾಣದ್ವಲ್ಲಭನ ಅಗಲದೆ |
ಅಗಲದೆ ಇರು ಎಂದು | ತಾಯಮ್ಮ ಸಾವಿರವ ಹರಸಿದ ||೧೦||

ಬೆಟ್ಟದ ಗರಿಕೆಯ ಮೆಟ್ಟುವರೊ ತುಳಿವರೊ | ಮತ್ತೊಂದು ಮಳೆಗೆ ಚಿಗುರುವುದು |
ಚಿಗುರುವುದೊ ಬೆಟ್ಟದ ಗರಿಕೆಯಂದದಲಿ ಸುಖಬಾಳು ||೧೧||

ಏರಿಯ ಗರಿಕೆಯ ತುಳಿವರು ಮೆಟ್ಟುವರು | ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆಗೆ ಚಿಗುರುವುದು |
ಚಿಗುರುವುದೊ ಏರಿಯ ಗರಿಕೆಯಂದದಲಿ ಸುಖಬಾಳು| |೧೨||

ಸೂರ್ಯಮರಂಥ ಮಗನೆ | ಸೂರ್ಯಮರಿಗೆ ಶರಣೆನ್ನು |
ಸೂರ್ಯಮರಿಗೆ ನೀನು ಶರಣೆನ್ನು | ಶರಣೆನ್ನು ಮೇಲಣ |
ಸೂರ್ಯಮರಿರುವತನಕ ಸುಖಬಾಳು ||೧೩||

ಚಂದ್ರಮನಂಥ ಮಗನೆ | ಚಂದ್ರಮರಿಗೆ ಶರಣೆನ್ನು |
ಚಂದ್ರಮರಿಗೆ ನೀನು ಶರಣೆನ್ನು | ಶರಣೆನ್ನು ಮೇಲಣ |
ಚಂದ್ರಮರಿರುವತನಕ  ಸುಖಬಾಳು ||೧೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Maganige Aasheervaada:Sukhiyaagi Baalelo….

|| ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ||

ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಳೆಲೊ ನೀ | ಸುತನೇ ಸಂತಸದಿ ||ಪ||
ಸಕಲ ವಿದ್ಯವನೋದುತೆ ಲಕುಮಿ ಪತಿ ದಯದಿ |
ಅಖಿಲ ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸಿ ಸರ್ವರ ಸಖ ನೀನೆಂದೆನಿಸಿ ||೧||

ಭೂಸುರರಾಶೀರ್ವಾದದೊಳು | ತೋಷವಗೊಳ್ಳುತಲಿ |
ವಾಸಿಸು ಗುರುಕುಲದೊಳಭ್ಯಾಸವ ಗೈಯುತಲಿ |
ಬೇಸರಿಸದೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಿಳಿಯುತಲಿ |
ವಾಸುಕಿ ಭೂಷ ಗಣೇಶನ ದಯದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಯ ಪೊಂದಿ ||೨||

ಕಾಲವನು ತಪ್ಪದೆ ನೀ ಧ್ಯಾನಿಕ ವಿಧಿಯಿಂದ |
ಪಾಲಿಸು ವರ್ಣಾಶ್ರಮದ ಧರ್ಮವನದನೊಂದ |
ಲಾಲಿಸು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನುಡಿ ಮೀರದಿರು ಕಂದ |
ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಒಲುಮೆಯಿಂದಲಿ ನೀ ಬಾಳಯ್ಯಾ ಬಹು ಕಾಲ ||೩||

ವೇದದ ತತ್ವವ ಪರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿರು ನೀನು |
ಆದಿ ಪುರಾಣದಲಿ ಗಳಿಸುತೆ ಕೀರ್ತಿಯನು |
ಛೇದಿಸು ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು |
ಸಾಧಿಸಿ ನಿಜಗುರು ದಯದಿಂದ ಚಿರಸುಖಿಯಾಗಿರು ಧರೆಯೊಳಿನ್ನು ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Udugore:Sannaganchina Shaalu….

|| ಉಡುಗೊರೆ ||

ಸಣ್ಣಗಂಚಿನ ಶಾಲು ವಲ್ಲಿಯು | ಚಿನ್ನದುಂಗುರ ಚುಳುಕಿ ಬಳೆಯು |
ಪೊನ್ನ ಕಂಕಣ ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ | ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ಬ್ರಹ್ಮನೊದಗಿಸಿದನೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೧||

ಕಾಶಿ ಪಾವಡದಲ್ಲೆ ಬಿಗಿದಿದ್ದ | ಕೆತ್ತಿಸಿದ ನವರತ್ನದ್ವಲ್ಲಿಯು |
ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿದು ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ವಸಿಷ್ಠರೊದಗಿಸಿದರೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೨||

ಗುಂಡುಗೋಪುದ್ದಂಡಪಾಣಿಗೆ | ಪ್ರಚಂಡ ಭೈರವನಿತ್ತ ಸಭೆಯೊಳು |
ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿದು ಹಸಿರು ಶಾಲೆಯ | ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಬಾಲ್ದುಡುಗೆ ಬಂಗಾರವ |
ಬಂಧುಗಳೊದಗಿಸಿದರೆ ರಾಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file