Shri Ganesha: Siddhi kaantha namostu Te!

lord_ganesha_pic

Shri Ganesha! Namostu Te!

||ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ||

ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ಬುದ್ಧಿಪ್ರೀತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||
ಶುದ್ಧಶಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ | ಜಯ ರುದ್ರಜಾತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||ಪ||

ಗಜವದನ ಹೇರಂಭ ಗಣಪತಿ | ಭುಜಗ ಭೂಷಣ ಪುತ್ರನೆ |
ನಿಜಮತಿಯ ಎನಗಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸು | ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನ್ನನೆ ||
ಅಜಸುರಾದಿಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನೆ | ಸುಜನರಿಷ್ಟ ಪ್ರದಾತನೆ |
ಭಜನಲೋಲನೆ ಭವ್ಯತೇಜನೆ | ಕುಜನ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನೆ ||೧||

ಮೂರು ಲೋಕವ ಚರಿಸಿ ವಿಘ್ನವ | ದೂರ ಮಾಡುತ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಸೇರಿದೆನು ಚರಣಾರವಿಂದವ | ತೋರೆನಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ||
ಘೋರತರ ಸಂಸಾರ ಶರಧಿಯ | ತೀರ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ವನೆ |
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗು ನಮಿಸಿ ಬೇಡುವೆ | ಧೀರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಪನೆ ||೨||

ಅಂತವಿಲ್ಲದನಂತ ಮಹಿಮನೆ | ಎಂತು ವರ್ಣಿಪೆ ನಿನ್ನನು |
ಭ್ರಾಂತಳಾದೆನು ಸುಖದ ಆಸೆಗೆ | ಶಾಂತತೆಯ ನಾ ಕಾಣೆನು ||
ಅಂತರಂಗವ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೊ | ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನೆ ಬೇಡ್ವೆನು |
ದಂತಿವದನನೆ ದಯದಿ ಮನಸಿನ | ಚಂಚಲವ ಬಿಡಿಸೆಂಬೆನು ||೩||

Keyboard: Sudha  Prasanna    Voice:  Smt. Girija, Mundigesara

Download:         Download PDF file         Download MP3 audio file

Shree Ganesha: O Gajaanana Vighnaharanaa….

|| ಗಣಪತಿ ಭಜನೆ ||

ಓ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನಹರಣ | ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕು ಕಾರಣ ||ಪ||

ವಂದಿಪೆವು ಮುದದಿಂದಲಿ | ನೀಡು ಧೈರ್ಯವ ಮನದಲಿ |
ಬಂದ ಎಡರನು ಎದುರಿಪ | ಸ್ಥೈರ್ಯವನು ಕೊಡು ಮುದದಲಿ ||೧||

ಸಕಲರಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯನೆ | ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯನೆ |
ನೀಡು ಕಾರ್ಯಕೆ ಯಶವನೆ | ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಶುಭ ವದನನೆ ||೨||

ಗಜವದನನೆ ವಿನಾಯಕ | ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ |
ಸರ್ಪಾಭರಣ ವಿನಾಯಕ | ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Kodu Ninna Mudi Hoova….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೇಡಿದ್ದು ||

ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮುಡಿ ಹೂವ ಜಡಜಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಗೌರಿ |
ಮಡದಿ ಮಣಿಯರು ಬೇಡುವುದಾ ||ಪ||

ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊರೆ ತಾಯೆ ನಿನ್ನಯ | ಕರುಣೆ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡುತ್ತಿರುವಾ ||
ತರಳೆಯರಿಗೆ ಕರುಣಿಸು ಸುಖ ಸೌಭಾಗ್ಯ | ವರವ ಬೇಡುವೆ ಕರ ಮುಗಿದು ||೧||

ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯವ | ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಗವನು ||
ಇತ್ತೆನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರೀತಿ ವೆತ್ತಿರುತಿಹ ಮತಿ | ಸ್ವಸ್ಥದಿ ಕರುಣಿಸೆನ್ನುವೆನು ||೨||

ಮನದಿಚ್ಛೆ ತ್ವರಿತದಿ ಎನಗನುಕೂಲಿಸು | ವಿನಯದಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನು ||
ಮನದೊಳಗೈಕ್ಯವಾಗಿರುಗಿರಲೆಂದು ಬೇಡುವೆ | ಎನಗೀಗ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Ganapatige Aarati: Aarati Belagoove Naa….

|| ಗಣಪತಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ನಾ | ಗಜಾನನ | ಶಿರ ಬಾಗಿ ಮಣಿಯುವೆ ನಾ ||ಪ||
ಏಕದಂತ ಗಣನಾಯಕ ದೇವಾ | ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಪೂರೈಪ ಸುಮುಖಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಿಯನು | ಅಲ್ಲದೆ | ಮುದ್ದು ಗೌರಿಯ ಸುತನು |
ಅಂಧಃಕಾರದಿ ನಿನ್ನ ಮರೆವ ಭಕ್ತರಿಗೆ | ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳ್ ಭಜಿಸಲು ಮನ ಕರುಣಿಸೆಂದು ||೧||

ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳ | ನೀನು | ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಹರಿಸೊ |
ಶಕ್ತಿವಂತರ ಈ ದುಗುಡಗಳೆಲ್ಲವ | ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ನೀ ಶುಭವ ಕೋರೆಂದು ||೨||

ಧೂಪ ದೀಪಾರತಿಯಾ | ಬೆಳಗುವೆ | ಒಪ್ಪದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೊ |
ಅಪ್ಪುತಪ್ಪಿಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವ | ತಪ್ಪದೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹೊ ವಿನಾಯಕ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Shree Devi : Vandisuvenaa Haranaa Priye….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಭಜನೆ ||

ವಂದಿಸುವೆ ನಾ ಹರನಾ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||
ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ||ಅ.ಪ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ಖಂಡಿಸಿ ಮೆರೆವಳೆ | ಅಸುರಾಂತಕ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ದುರುಳರ ಮರ್ದಿಸಿ | ಶಿರವ ಚಂಡಾಡಿದೆ | ಸರಸಿಜನಯನೆ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕೆ ||೧||

ಮೋಹನ ರೂಪದಿ ಮೋಹಿನಿಯೆನಿಸಿದೆ | ಇಳೆಯೊಳು ನೀ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯೆ |
ಭಗವತಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಓಂಕಾರಿಣಿ | ಸುಜನ ವಂದಿತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ||೨||

ಜನನ ಮರಣ ಜನ್ಮಾಂತರದಲಿ ನಾ | ಬಳಲುತ ಭುವಿಯೊಳು ನೊಂದೆನಾ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯನರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಪಾರ್ವತಿ | ಪಾರುಮಾಡಿಸು ಭವ ಬಂಧನ ||೩||

ನಾನು ತಾನೆಂಬಹಂಕಾರವನಳಿಯುತ | ಭಾವಿಸಿ ಶಿವೆಯೊಳಗಹೊಂದುತಾ |
ಜೀವಿಗಳೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾ ಸತಿ | ಮಾಡು ದಯವ ನೀನೆನ್ನುತ ||೪||

ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗತಿ | ಹಿಂಡು ದೈತ್ಯರ ಸಂಹಾರಿಣಿ |
ರುಂಡಮಾಲಿನಿ ಭೂಮಂಡಲ ಸಲಹುವ | ಚಂದ್ರವದನೆ ನಾ ವಂದಿಪೆ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

ಪ್ರಿಯರೆ

“ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ”ದ ಎರಡನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ
“ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು”

-ಹವ್ಯಕಾವ್ಯ

Shree Devi Pooje: Nodi Pogalu Bandenaa….

|| ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ||

ನೋಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆ ನಾ | ಶ್ರೀ ಚಂಡಿ ಪೂಜೆಯ | ಮಾಡಿ ಪೋಗಲು ಬಂದೆನಾ ||ಪ||
ರೂಢಿಯೊಳು ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಪುರದಲಿ | ಗಾಢದಿ ತಾ ಶಂಕರರಿಗೊಲಿದೆ |
ಬೇಡಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನು ಕೊಡುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||ಅ.ಪ||

ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷನೊಳು | ಕೋಪದಿ ಇರುವ | ಚಂಡಿ ನವ ದುರ್ಗಾಂಬೆಯ |
ರುಂಡಮಾಲನ ಪತ್ನಿಯಾದ | ಚಂಡ ಮುಂಡರನು ಸಂಹರಿಸಿಯೆ | ಭಂಡರಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ |
ಉದ್ಧಂಡರಾದವರನ್ನು ಕಾಯುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ  ||೧||

ಮಹಿಷಾಸುರನ ಬಾಧೆಗೆ | ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರು | ಹಿಮಪರುವತದೊಳಗೆ |
ಬಂದು ಬೇಡೆ | ಹರನ ಇದುರಲಿ | ಹೊರಟು ಕಾಳಿ ಹರುಷದಿಂದಲಿ |
ಮಹಿಷನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೨||

ಶಾಲ್ಮಲ ನದಿಯ ಮುಂದೆ | ಒಲಿದು ನೋಡೆ | ಕುಲವ ರಕ್ಷಿಸೆ ಶೀಘ್ರದಿ |
ಸಲಹು ನಿತ್ಯ ನೆನೆವೆ ನಿನ್ನನು | ಕಲಹ ಭರಿತದಿ ಕಲಿಯು ಆದಳು |
ಒಲಿದು ಮನ ಹರುಷದಲಿ ಇರುವ | ಕಾಳಿಕಾ ಭವಾನಿ ಪೂಜೆಯ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Satyanarayana Pooje: Swaami Shree Satyanaaraayanane….

|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನೆ ||ಪ||
ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನನೆ ||ಅ.ಪ||

ವಾಸುಕಿಶಯನನೆ | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣನೆ | ವಾಸ ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣನೆ |
ಸಾಸಿರನಾಮದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವನೆ | ದಾಸ ಜನರ ಹಿತ ರಕ್ಷಕನೆ ||೧||

ಶೃಂಗಾರ ಪೀಠದಿ | ರಂಜಿಸಿ ಕಲಶವ | ಗಂಗಾಜಲವ ತುಂಬಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ |
ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ | ಅಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ||೨||

ಗುರುದ್ವಿಜರೊಡಗೂಡಿ | ಸಂಕಲ್ಪವನು ಮಾಡಿ | ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ವ್ರತಕೆ ತಕ್ಕ |
ಸರಿತೂಕ ಕ್ರಮದಂತೆ ರಚಿಸಿ ಸಪಾದವ | ಪರಮಭಕ್ತಿಯೊಳು ತಂದಿರಿಸುವೆವು ||೩||

ವ್ರತ ಕಥೆ ಮಹಿಮೆಯ | ಹೇಳಿ ಕೇಳುವರಿಗೆ | ಸತತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವಗೆ |
ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಪರಿಗೆ | ಗತಿಮೋಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಫಲ ನೀಡುವೆ ||೪||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file