Satyanarayananige Aarati: Ashtadalada Mantapadi….

|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆರತಿ ||

ಅಷ್ಟದಳದ ಮಂಟಪದಿ | ಸೃಷ್ಟೀಶ ದೇವನ ಇರಿಸಿ |
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಲಿ ಬುಧರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ || ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ |
ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ವರವ ದಯಮಾಡಬೇಕೆನುತಾಲೆ | ಕರ್ಪೂರದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೧||

ಶ್ರೀಪತಿ ಪರಿವಾರಗಳು | ದೀಪಪ್ರಕಾಶದಂತಿರಲು |
ದೀಪ ಧೂಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ || ಸಪಾದ ಭಕ್ಷವ ನೈವೇದ್ಯಕೆ ನೀಡಿ |
ತಾಪರಹಿತ ಚಿದ್ರೂಪನಾದವಗೆ | ಧೂಪದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೨||

ಸಾಗರ ತನುಜೆಯು ಸಹಿತ | ನಾಗಶಯನ ಕುಳ್ಳಿರಲು |
ನಾಗ ಯೋಗಾನಂದದಿ ವಿಬುಧರು || ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಭೋಗವ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದೆನುತ |
ಫೂಗ ಪುನ್ನಾಗ ತಾಂಬೂಲ ಸಮರ್ಪಿಸಿ | ಹೂವಿನಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೩||

ಮಂಗಲಂ ಸತ್ಯದೇವನಿಗೆ | ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಗೆ |
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ || ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ತೇಜೋಮಯನಿಗೆ |
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಗೆ | ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ||೪||

ಮಂಗಲಂ ಸತ್ಯದೇವನಿಗೆ | ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲಗೆ |
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ || ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಭವ ಭಯಹಾರಗೆ |
ಮಂಗಲಂ ಭವ ಭಯ ನಾಶಗೆ | ಮಂಗಲಂ ಕಮಲಾರಮಣ ಸತ್ಯೇಶಗೆ |
ಜಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿದ ||೫||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Girija, Mundigesara

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s