Tulasi Kalyana: Kalyaanave Tulasi Kalyaanave….

|| ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ||

ಕಲ್ಯಾಣವೆ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣವೆ ||ಪ||
ಕಲ್ಯಾಣವೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಅರಸಿಗೆ | ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ |
ಕಲ್ಯಾಣವೆ ವೃಂದಾವನ ದೇವಿಗೆ ||ಅ.ಪ||

ಅಂಗಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ವೃಂದಾವನವ ಮಾಡಿ | ಶೃಂಗರಿಸಿದರಾ ಮಂಟಪಕೆ |
ಕಂಗಳ ಪಾಪವ ಪರಿಹರಿಸುವದ ಹ್ಯಾಂಗೆ | ರಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿಹನು ||೧||

ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನಿಕ್ಕಿ ಚಂದದಿ | ವಾರಣ ತೋರಣಂಗಳ ರಚಿಸಿ |
ನಾರಾಯಣರ ಮಂಟಪದೊಳಗೊಪ್ಪುವ | ಭೂವೈಕುಂಠವೆ ದೊರಕುವುದು ||೨||

ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಕೈಮುಗಿದವರಿಗೆ | ವಾಲೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು ||೩||

ಹತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು |
ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಕೈಮುಗಿದವರಿಗೆ | ಅಷ್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು ||೪||

 

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Triveni Prabhakar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s