Shree Ganesha: O Gajaanana Vighnaharanaa….

|| ಗಣಪತಿ ಭಜನೆ ||

ಓ ಗಜಾನನ ವಿಘ್ನಹರಣ | ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕು ಕಾರಣ ||ಪ||

ವಂದಿಪೆವು ಮುದದಿಂದಲಿ | ನೀಡು ಧೈರ್ಯವ ಮನದಲಿ |
ಬಂದ ಎಡರನು ಎದುರಿಪ | ಸ್ಥೈರ್ಯವನು ಕೊಡು ಮುದದಲಿ ||೧||

ಸಕಲರಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯನೆ | ಸರ್ವರಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯನೆ |
ನೀಡು ಕಾರ್ಯಕೆ ಯಶವನೆ | ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ಶುಭ ವದನನೆ ||೨||

ಗಜವದನನೆ ವಿನಾಯಕ | ವಿದ್ಯೆ-ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ |
ಸರ್ಪಾಭರಣ ವಿನಾಯಕ | ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕ ||೩||

Digital: Sudha Prasanna        Vocal: Chandrakala Bhaskar

Download:      Download PDF file      Download MP3 audio file

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s